อนาคตของป่าไผ่จะเป็นอย่างไร ??

ป่าไผ่

ไผ่เป็นพืชอเนกประสงค์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมาตั้งแต่อดีตกาล ในปัจจุบันเทคโนโลยีสูงขึ้น สามารถพัฒนาการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ได้มากขึ้น ตัวอย่าง เช่น การผลิตเส้นใยเสื้อผ้าจากลำไม้ไผ่ นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับไม้ไผ่ได้อย่างมาก และตลาดมีความต้องการสูง สามารถช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังใช้ลำไม้ไผ่ผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้ในอนาคต เช่น น้ำมัน ไบโอดีเซล ก๊าซชีวภาพจากลำไม้ไผ่ ใช้ผลิตถ่านกัมมันต์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก และชาวประมงก็ยังจำเป็นต้องใช้ไม้ไผ่ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น หอย ปลา ถึงแม้จะต้องซื้อไม้ไผ่ในราคาแพงขึ้น และหายากกว่าเดิม โดยไม้ไผ่ส่วนใหญ่นำมาจากภาคเหนือ เช่น จังหวัดน่าน และแพร่ แต่สภาพของป่าไผ่ในปัจจุบันเหลือน้อยมาก เนื่องจากมีการตัดไผ่ในธรรมชาติเกินกำลังการผลิตของป่า ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันปลูกไผ่เพิ่มขึ้นก็จะเกิดปัญหาขาดแคลนไม้ไผ่มากยิ่งขึ้น แต่หากช่วยกันเพิ่มพื้นที่ปลูกไผ่ตั้งแต่บัดนี้ ป่าไผ่ก็จะมากขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกไผ่ และผู้เกี่ยวข้องในการแปรรูปไผ่ได้อีกมากมายมหาศาล

ความต้องการของอุตสาหกรรมที่ใช้ไผ่เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตมีมากขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระดาษ ได้ส่งผลต่อตลาดไผ่โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีอัตราการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม ภาคตะวันออกยังมีความต้องการใช้ลำไผ่ปริมาณมากในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผลผลิตยังมีไม่เพียงพอ จึงต้องนำเข้าไผ่จากภาคอื่น ๆ หรือต่างประเทศ ปีละกว่า 6.7 ล้านลำ และมีแนวโน้มเพิ่มความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใช้เป็นไม้ค้ำยันผลไม้ การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมพลังงาน ชีวมวลที่กำลังเข้ามาในภาคตะวันออก

ลำไผ่

ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรต่างๆหันมาสนใจเรื่องการปลูกไผ่มากขึ้นจึงเกิดโครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศและจากการที่หน่วยงานภาครัฐได้เริ่มให้ความสําคัญกับไผ่ด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการที่ถูกต้องพร้อมทั้งส่งเสริมอย่างถูกวิธีเพื่อดึงศักยภาพของไผ่ที่มีอยู่มากมายมาใช้ประโยชน์จะทําให้ไผ่กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างประโยชน์และนําเงินเข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาศาลในอนาคตอย่างแน่นอน

โดยคุณประโยชน์ของไผ่ถือว่าเป็นพืชที่มีความมหัศจรรย์ในเรื่องของการนําไปใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างรวมทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมากและอยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานในอนาคตอันใกล้นี้เราคงจะได้เห็นประโยชน์ของไผ่อย่างชัดเจนแจ่มใสอย่างมากยิ่งถ้าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านการส่งเสริมการปลูกและการตลาด

เรียบเรียงโดย: NABI

Message us